تعداد مشاهده مقاله

87,320

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

83,890

نسبت مشاهده بر مقاله

1247.43

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1198.43

تعداد مقالات ارسال شده

288

تعداد مقالات رد شده

99

درصد عدم پذیرش

34

تعداد مقالات پذیرفته شده

70

درصد پذیرش

24

تماس با کارشناس:

ایمیل leila.sadati@hotmail.com

فایلهای ضروری:

دانلود_فایل_تعهد_نامه

دانلود_فایل_ساختار_با_نام_نویسندگان

دانلود_فایل_ساختار_بدون_نام_نویسندگان 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 11، اردیبهشت 1397 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها