تعداد مشاهده مقاله

70,368

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

65,124

نسبت مشاهده بر مقاله

1005.26

نسبت دریافت فایل بر مقاله

930.34

تعداد مقالات ارسال شده

280

تعداد مقالات رد شده

99

درصد عدم پذیرش

35

تعداد مقالات پذیرفته شده

70

درصد پذیرش

25

تماس با کارشناس:

ایمیل leila.sadati@hotmail.com

فایلهای ضروری:

دانلود_فایل_تعهد_نامه

دانلود_فایل_ساختار_با_نام_نویسندگان

دانلود_فایل_ساختار_بدون_نام_نویسندگان 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 10، زمستان 1399، صفحه 1-152 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها