تعداد مشاهده مقاله

67,769

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

61,317

نسبت مشاهده بر مقاله

1075.7

نسبت دریافت فایل بر مقاله

973.29

تعداد مقالات ارسال شده

274

تعداد مقالات رد شده

99

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

63

درصد پذیرش

23

تماس با کارشناس:

ایمیل leila.sadati@hotmail.com

فایلهای ضروری:

دانلود_فایل_تعهد_نامه

دانلود_فایل_ساختار_با_نام_نویسندگان

دانلود_فایل_ساختار_بدون_نام_نویسندگان 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 10، زمستان 1399، صفحه 1-152 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها