تعداد مشاهده مقاله

62,423

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

52,102

نسبت مشاهده بر مقاله

1095.14

نسبت دریافت فایل بر مقاله

914.07

تعداد مقالات ارسال شده

271

تعداد مقالات رد شده

90

درصد عدم پذیرش

33

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

21

تماس با کارشناس:

ایمیل leila.sadati@hotmail.com

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، پاییز 1396، صفحه 1-126 

5. مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای اختلال اضطرابی با کودکان عادی

صفحه 99-124

10.22054/soece.2020.37133.1187

محبوبه بنانی؛ محمود برجعلی؛ ناصر امینی؛ فاطمه خدابنده؛ فاطمه خدابنده