تعداد مشاهده مقاله

63,524

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

53,746

نسبت مشاهده بر مقاله

1114.46

نسبت دریافت فایل بر مقاله

942.91

تعداد مقالات ارسال شده

273

تعداد مقالات رد شده

90

درصد عدم پذیرش

33

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

21

تماس با کارشناس:

ایمیل leila.sadati@hotmail.com

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، پاییز 1396، صفحه 1-126 

5. مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای اختلال اضطرابی با کودکان عادی

صفحه 99-124

10.22054/soece.2020.37133.1187

محبوبه بنانی؛ محمود برجعلی؛ ناصر امینی؛ فاطمه خدابنده؛ فاطمه خدابنده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-2349
شاپا الکترونیکی
2476-6569

بانک ها و نمایه نامه ها