آسیب‌شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش "آسیب‌شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی پیش از دبستان در ایران " است. این پژوهش در قالب رویکرد کیفی و به روش پدیدار نگاری انجام‌شده است. جامعه هدف در این پژوهش عبارت‌اند از کلیه مراکز پیش‌دبستانی که از این تعداد 15 مرکز پیش‌دبستانی از استان‌های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که محقق از طریق آن برای شناسایی آسیب‌ها و مشکلات دوره پیش از پیش از دبستان به جمع‌آوری اطلاعات از مربیان و مدیران اقدام نموده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهم‌ترین آسیب‌های موجود دوره پیش از دبستان، مربوط به مدیریت کلان پیش از دبستان، برنامه درسی دوره پیش از دبستان، نیروی انسانی پیش از دبستان، وضعیت حقوقی پیش از دبستان و آسیب‌های مربوط به محیط خانواده و والدین بوده است که هرکدام از این آسیب‌های کلان خود نیز به زیر مقوله‌هایی تقسیم‌شده‌اند که در ادامه به آن پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pre-school pathology of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseinkhah 2
  • effat Abbasi 2
  • Nematolah Mousapour mosapour 3
2 Khwarizmi Tehran University assistant professor of curriculum studies
3 Associate Professor of Education, University of educators
چکیده [English]

The aim of this inquiry was to explore, through critical look, the current situation of pre-school of Iran. The approach of this research is totally qualitative and has been done by adopting Phenomenography as an appropriate research method. The targets that the research aimed were typical Pre-school centers in three provinces of Tehran, Alborz and Kohgiloyeh-Boyerahmad. Among those centers, 15 pre-school centers have been selected by using of purposive sampling. For gathering data, semi-structured interview was used to explore teachers’ and managers’ views and comments in order to identify the issues and problems exist in their pre-school centers. The research findings indicate that the fundamental problems lay in these fields: Damage macro management of preschool, Damage of pre-school curriculum, Damage human resources of preschool, Damage related to the legal status of preschool and some other issues and damage are related to family and parents. Which continue to be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pathology
  • Education:curriculum
  • pre-school
  • Iran
منابع
برخورداری، مهین. جمشیدیان، عبدالرسول. ) 1387 (. تربیت شهروند : ی تهران، انتشارات
جهاد دانشگاهی.
برنامه درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران. ) 1391 (. نگاشت چهارم، دبیرخانهی طرح تولید
برنامهی درسی ملّی.
بدریان، عابد؛ کیامنش، علیرضا. ) 1387 (. ضرورت بازاندیشی در برنامه درسی شیمی
دورههای مختلف تحصیل . یهفتمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،
دانشگاه تربیت معلم تهران.
پوشنه، کامبیز. خسروی، علی اکبر. پور علی، پریناز. ) 1391 (. ارزشیابی میزان کیفیت
برنامههای مراکز پیشدبستانی شهر تهران، دورۀ 8، شماره 1، دانشگاه الزهرا.
پرداختچی، محمدحسن؛ شاهپسند، محمدرضا؛ حجازی، یوسف. ) 1388 (. رویکردهای
توسعه حرفه ای معلمان،انتشارات دانشگاه تهران.
پیدایی، میرمهرداد. ) 1391 (. آسیب شناسی آموزش کارکنان با تأکید بر اثربخشی آن در
های ایران . ی تهران: نشر آذر. ‌ سازمان
دانایی فرد، حسن؛ کاظمی سید حسن. ) 1388 (. ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان:
مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدار نگاری، فصلنامه مطالعات مدیریت
.161- بهبود و تحول، شماره 21 ، ص 147
زارع، حسین. قشونی، اقدس. ) 1382 (. آموزش پیش از دبستان: وضعیت موجود، کاستیها،
. پیشنهادها و تدوین سیاستها، فرهنگ و علم، سال اول، شماره 1
آسیبشناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از... 25
شفق، عباس. ) 1395 (.آسیب شناسی روش های شناسایی و پرورش خلاقیت نمایشی در
کودکان مقطع پیش دبستان و دبستان ایران، تهران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده
هنر، رشتهی ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
شمشیری، بابک. نوذری، مرضیه. ) 1390 (. آسیبهای تربیت دینی کودکان مقطع
پیشدبستانی ازنظر متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، علوم دینی، ادبیات کودک
و مربیان پیشدبستانی، س 2، ش 16 ، فصلنامۀ علمی-پژوهشی تربیت اسلامی.
عباسی علی، و امامی داریوش. ) 1396 (. مهندسی مجدد مهدهای کودک حلقه مفقوده در
چرخه توسعه منابع انسانی کشو . ر ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و
.25- 73 :) جامعه؛ ) 157
طلایی، ابراهیم. و بزرگ، حمیده. ) 1394 (. تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی )پیش از
.91-117 ،31 ) دبستان( مبتنی بر سنتزپژوهی شواهد تجربی معاص . ر تعلیم و تربیت، ) 6
علوی، سید محمود. ) 1391 (. بررسی عناصر برنامه آموزش فلسفه به کودکان در دورهی پیش
از دبستان؛ تهران؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،
رشتهی آموزشوپرورش پیشدبستانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
فضلی، رخساره. ) 1393 (. دوره پیشدبستانی نیازمند مدیریت یکپارچه، مجله رشد آموزش
. پیش از دبستا . ن دوره ششم، شماره 6
کریم زاده، عنایت. ) 1393 (. آسیبشناسی برنامههای مراکز پیشدبستانی استان کهگیلویه و
بویراحم . د تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و و روانشناسی،
دانشگاه خوارزمی.
مجیدی کجوری، سارا. ) 1393 (. آسیب شناسی هنر کودکان پیش دبستانی ،تهران؛ پایاننامه
کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، رشتهی ادبیات نمایشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
مفیدی، فرخنده. ) 1390 (. برنامه آموزش در دوره پیش از دبستا : ن انتشارات سمت.
مفیدی، فرخنده. ) 1393 (. مبانی آموزشوپرورش در دوره پیش از دبستان .تهران: سمت.
ملکی، حسن. ) 1382 (. تدریس در کودکستا . ن تهران، انتشارات: آییژ.
مولایی تاجکوه، مسعود. ) 1386 (. شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامههای پیشدبستانی از
طریق بررسی تأثیر آموزشوپرورش پیشدبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان ورامی . ن پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
31 فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره ششم، زمستان 59
میدانی پور، کتایون. ) 1380 (. بررسی وضعیت موجود مراکز پیش دبستانی تحت پوشش
سازمان بهزیستی استان تهران از دیدگاه کادر آموزشی وارائه راهکارهای مناسب برا
آن ها ،رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه شهید بهشتی.
Aos, S. Lieb, R. Mayfield, J. Miller, M. & Pennucci, A. (2004). Benefits and costs of prevention and early intervention programs for youth. Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy.
Barnett, W. S. (2008). Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications. Boulder and Tempe: Education and the Public Interest Center & Education Policy Research Unit. Retrieved 23 august, 2014. From http://epicpolicy.org/publication/preschooleducation.
Blaik Lock, K. (2010). The Assessment of Childrens Language in Early Childhood Centers. New Zealand Journal of Educational Studies, 45, (105-110).
Brown, E.D. & Sax, K.L. (2013). Arts enrichment and preschool emotions for low-income children at risk, Early Childhood Research Quarterly, 28, 337-346.
Camilli, G. Vargas, S. Ryan, S. & Barnett, W.S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 112(3), 579-620. Duncan, G. J. and Magnuson, K. 2013. "Investing in Preschool Programs. Journal of Economic Perspectives, 27(2): 109-32.
Golbeck, S.L. (2001). Instructional models for early childhood: In search of a child regulated/teacher-guided pedagogy. In S.L. Golbeck (ed.), Psychological perspectives in early childhood education. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates (pp. 3–34).
Hitz, R. D. (2005). Educational perpeciters.journal of the college of eduction.38(1).
Krogh, sl, slentz. k. (2011). Eerly xhidhood education yesterday. tomrrow.pubished the uk, Cambridge university.
Marton, F. (1994). Phenomenography. In Husén & Postleth wait (Eds.): The international encyclopedia of education. Oxford: Pergamon.
Manzini, A. (2006). Organizational Diagnosis: A Practical Approach to Company Problem Solving and Growth, Published by AMACOM, American Management Association.
Ramey, C.T. Campbell, F.A. Burchinal, M. Skinner, M.L. Gardner, D.M. & Ramey, S.L. (2000). Persistent effects of early childhood education on high-risk children and their mothers. Applied Developmental Science, 4, 2-14.
Riggal.a, Sharp C. (2008). THE STRUCTURE OF PRESCHOOL EDUCATION: ENGLAND AND OTHER COUNTRIES, Review, University of Cambridge Faculty of Education. 184 Hills Road, Cambridge, CB2 8PQ, UK.
آسیبشناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از... 31
Roskos,k.tabors, p. o. Lenlart, L. A. (2009). oral Language and early literacy inpreschool. talking Reading and Writing internaital Reading AssocIation.
Sheridan, Sonja. (2001). Pedagogical QualitY in Preschool An issue of Prespectives. Acta Universitatis Gothoburgensis. Sweden (2001).
Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitative research. ANS , 8(3). pp: 27-37.
State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development). (2013). making the most of childhood: the importance of the early years.
Valle R, King M, Haling S. (1989). An introduction to existential phenomenological thought in psychology. In R. Valle & S. Haling (Eds), Existential-Phenomenological Perspectives in Psychology. New York.
van Manen M.( )0991Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy New York, State University of New York Press.
Zhai, F, Raver,C. C. & Jones, m. m. (2012). Academic Performance of Subsequent Schools and Impacts of Early Interventions: Evidence from a Randomized Controlled Trial in Head Start Settings. Children and Youth Services Review 34(5): 946 –54