دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1396، صفحه 1-126 
5. مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای اختلال اضطرابی با کودکان عادی

صفحه 99-124

10.22054/soece.2020.37133.1187

محبوبه بنانی؛ محمود برجعلی؛ ناصر امینی؛ فاطمه خدابنده؛ فاطمه خدابنده