مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی 4 تا 5 سال شهرستان ایوان غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار مطالعات برنامه درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش به منظور مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان چهار تا پنج سال  پیش دبستانی شهرستان ایوان غرب (استان ایلام) صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری کودکان گروه سنی چهار تاپنج سال مهد کودک‌های شهرستان ایوان غرب در سال تحصیلی 94-1393بود. روش نمونه گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای بود که تعداد380 کودک بر اساس فرمول تعیین حجم خوشه‌های کوکران به صورت تصادفی در 30 خوشه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی (اکرز و سدجو، 1992) است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 71/0 به دست آمد. داده‌ها از طریق آمارتوصیفی و استنباطی (آزمونt مستقل و tتک نمونه‌ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که نمرات مهارت‌های اجتماعی دارای توزیع نرمال است. همچنین نتایج آزمون آماری t مستقل نشان داد که میانگین نمرات دختران در مهارت‌های اجتماعی (57/14) به صورت معنی‌داری بیشتر از میانگین نمرات پسران (78/13) است. همچنین میانگین نمرات مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بیشتر از میانگین فرضی جامعه (5/0) بود. به عبارتی، نتایج حاکی از توانایی بیشتر کودکان در مهارت‌های اجتماعی نسبت به نمره ملاک است. با توجه به پایین بودن مهارت‌های اجتماعی پسران در مقایسه با دختران، برنامه‌هایی برای آموزش این مهارت‌ها به پسران پیش از ورود به مدرسه طرح ریزی و اجرا شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Social Skills of 4 to 5 Years Old Preschool Children of Eyvan-E-Gharb City

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Yasami 1
  • Marjan Kian 2
  • Masoud Geramipour 2
1 M. A. in Educational Research, Kharazmi University,
2 Assistant Professor in Curriculum Studies, Faculty of Psychology and Humanities, Kharazmi University,
چکیده [English]

The study was conducted in to compare social skills of 4 to 5 years old preschool children of Eyvan-e-Gharb city (Ilam province). The method was descriptive-survey research. Children statistical population was 4 to 5 years old preschool children of Eyvan-e-Qarb city in academic year 1393-1394. The sampling method was one stage cluster sampling in which 380 children were randomly selected in 30 clusters based on Cochran cluster sample size determination formulae. The used instrument was social skills questionnaire (Akers & Sadjoo, 1990). The questionnaire reliability, calculated using Cronbach’ Alpha, was equal to 0.71. Data were analyzed through descriptive and inferential (independent samples T test and one sample T test) statistics. The results showed that social skills scores are normally distributed. The results of independent samples T test also showed that girls mean scores of social skills (14.57) are significantly more than boys mean scores (13.87). The social skills mean score of preschool children was also more than the supposed population mean (0.50). Thus, the results indicate that the children have more ability relative to the criterion score. With regard to the low social skills of boys in comparison to girls, it is recommended that some programs be planned and implemented for training the skills to boys before entrance to school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparing
  • social skills
  • 4 to 5 years old children
اسپادک، برنارد (1380). آموزش در دوران کودکی. ترجمه: محمد حسین نظری نژاد. مشهد: به نشر.
بازرگان، عباس. (1391). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت.
پیری، ربابه؛ ادیب، یوسف. (1388). الگوی بهینه برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان. فصل نامه علوم تربیتی. 2(5): 82-53.
ترابی میلانی، فریده. (1391). تحول مهارت‌های خودیاری درکودکان خردسال، روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی، سال هشتم، شماره32، صص: 362-355.
جان بزرگی، مسعود؛ نوری، ناهید؛ آگاه هریس، مژگان. (1391). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان. تهران: ارجمند.
جوانمرد فردوس، اعظم. (1388). بررسی مقایسه‌ای مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی6-5 ساله و با و بدون سابقه آموزش موسیقی به روش کارل ارف در. پایان نامه کارشناسی ارشد پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی.
حجازی، الهه؛ سلیمانی، حمیده. (1389). کیفیت دوستی، تقابل دوستی و تاب آوری. مجله علوم رفتاری.4(4): 325-319.
خان زاده فیروز جاه، عباسعلی حسین؛ صفی خانی، لیلا. (1387). سنجش و آموزش مهارت‌های اجتماعی. تعلیم و تربیت استثنایی. 86: 28-15.
خانزاده، عباسعلی حسین. (1390). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
زارع، فاطمه. (1391). تاثیرآموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پسر پیش دبستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
دادستان، پریرخ؛  عسگری، علی؛ رحیم زاده، سوسن؛ بیات، مریم. (1389). مهارت‌های اجتماعی – هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مقایسه جمعیت شناختی. مطالعات روانشناسی تربیتی. 11: 44-27.
سلیمانی، منصور؛ به پروژه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ غلامعلی لواسانی، مسعود. (1388). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیر آموز.  فصل نامه تعلیم و تربیت اسلامی. 95و96: 22-9.
شهیم، سیما. (1384). هنجاریابی مقیاس روش درجه بندی مهارت‌های اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی. اندیشه و رفتار.11(2): 186-176.
عبدی، بهشته. (1387). مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتار کودکان پیش دبستانی ایرانی، فصلنامه روانشناسی تحولی. 4(16): 342-333.
فرانزوی، استفن ال. (1381). روان شناسی اجتماعی. ترجمه مهرداد فیروزبخت ومنصور قنادان. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
قاسم تبار، سیدنبی الله؛ مفیدی، فرخنده؛ محمدی زاده، علی؛ قاسم تبار، عبدالله. (1390). تأثیر آموزش موسیقی در مهارت‌های پایه ریاضی کودکان پیش دبستانی. نشریه روانشناسی. 27: 254-245.
کریم زاده، منصوره؛ اخوان تفتی، مهناز؛ کیامنشف علیرضا؛ اکبر زاده، نسرین. (1388). تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی در رشد این مهارت‌ها. مجله علوم رفتاری. 3(2): 149-143.
کیان، مرجان؛ لیلی، انگجی. (1392). ویژگی‌ها و مهارت‌های مربی پیش دبستانی. تهران: انتشارات مدرسه.
گرامی پور، مسعود. (1393). مبانی نظری و کاربرد نظریه‌های اندازه گیری در علوم رفتاری. تهران: تمدن علمی.
متسون، جانی؛ اولندیک، توماس. (1988). بهبود بخشی مهارت‌های اجتماعی کودکان، ترجمه احمدبه پروژه. (1384). تهران: انتشارات اطلاعات.
محمدی، سردار؛ نظریان، عباس؛ حمزه سبزی، امیر. (1387). اثر آموزش پیش دبستانی بر مهارت‌های حرکتی پسران6- 5 ساله سنندج و مقایسه آن با هنجار موجود. نشریه علوم حرکتی و ورزش. 6 (11): 37-29.
محمود زاده، اکرم. (1391). بازی و مهارت‌های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
مفیدی، فرخنده. (1390). مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان. تهران: سمت.
وفائیان، محبوبه. ( 1385 ). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید. (1994). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت (1384). تهران: انتشارات رشد.
یوسفی، فریده و خیر، محمد. (1381). بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه، شیراز، شماره 2، 158 – 147.
Amanda W. Harrell. Sterett H. Mercer. Melissa E. De Rosier. (2009). Improving the Social- Behavioral Adjustment of Adolescents:  the Effectiveness of a Social Skills Group Intervetion. I child FAM Stud 18:378- 387.
Chen, H. Wang, Q. &Chen, X. (2001).School Achievement and Social Behaviors: Across Lagged Regression Analysis. Acta Psychologica Sincia, 33(6), 532 – 536. 22.
Cimen, N. & Kocyigit, S. (2010). A Study on the achievement level of Social Skills Objectives and outcomes in the Preschool Curriculum For Six-years- olds-journal
Green, K.D. Forehand, R, Beck, S.J. & Vosk, B. (1980). An Assessment of the Relationship among Measures of Children’s social Competence and children’s Academic Achievement. Child Development, 51(4), 1149-1156.
Hennessey, B .A. (2007). Promoting Social Competence in School-aged Children: The effects of the Open Circle Program. Journal of School Psychology, 45, 349- 360.
Kenneth, w. Merrell. (2001). Assessment of Children’s Social Skills: Recent Developments, Best Practices, and New Direction. Exceptionality, 9(1 & 2), 3-18.
Lipsitt, L.p; crook, L. & Both, C. A. (1985). The Transitional Infant Behavioral Development and Feeding. Journal of Clinical Nutrition, 41,485-496.
Slaby, T; Guara, T. (2003). Self efficancy and Personal Goal Setting, American Education Recherch Journal, N29, PP663- 669.
Segrin, C. Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationships mediate of association between social skills and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 43(4):637-46.
Terpstra, J. Tamura, R. (2008). Effective Social Interaction Strategies for Inclusive Settings. Early Childhood Education Journal. 35 (6): 405–411.
Teodoro, M.L. Kappler, K.C. Rodrigues, J.L. de Freitas, P.M. & Haase, V.G. (2005). The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and its Adaptation for Brazilian children and adolescents, International Journal of Psychology, 39, 2, 239-246.
Uern, N. Stangitti, K. (2009). Pretend Play, Social Competence and in Volvement in Children Aged 5-7 Years: The Concurrent Validity of the Child – Initiated Pretend Play Assesment. Austration Occupational Therapy Journal. 56(5): 33-40.