داوران

داورن شریه در سال 98

سمت/سازمان

تحصیلات

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

عیسی مراد

ابوالقاسم

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

اکرادی

احسان

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

برجعلی

احمد

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

برجعلی

احمد

عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

سعدی پور

اسماعیل

عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

مینائی

اصغر

مربی سنجش و اندازه گیری تربیتی

دکترای تخصصی

مقدم

اعظم

عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

فیاض

ایران دخت

عضو هیئت علمی گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

عالی

آمنه

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

دکترای تخصصی

سبزه

بتول

 

دکترای تخصصی

حسنی

جعفر

دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

اسدزاده

حسن

عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

مقامی

حمیدرضا

استاد مدعو گروه تکنولوژی آموزشی دانشکاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

مرادی

رحیم

عضو هیئت علمی گروه آموزش و پرورش ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

رحیمی

زهرا

عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکترای تخصصی

سلمان

زهرا

عضو هیئت علمی گروه آموزش و پرورش ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

رحیمی

زهرا

عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

جامه بزرگ

زهرا

عضو هیئت علمی گروه گروه آموزش و پرورش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

مذبوحی

سعید

عضو هیئت علمی دانشگاه  فرهنگیان

دکترای تخصصی

آخش

سلمان

عضو هیئت علمی دانشگاه  فرهنگیان

دکترای تخصصی

آخش

سلمان

 

دکترای تخصصی

قاسم تبار

سید نبی الله

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

چوبداری

عسگر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طبا طبائی گروه تکنولوِژی آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

جعفرخانی

فاطمه

دانشگاه فرهنگیان

دکترای تخصصی

قدوسی

فائزه

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای تخصصی

مفیدی

فرخنده

استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

درتاج

فریبرز

عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

حسین ثابت

فریده

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

شیوندی

کامران

رئیس هیئت مدیره انجمن فلسفه برای کودکان

دکترای تخصصی

رستمی

کاوه

مدیر گروه علوم تربیتی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت

دکترای تخصصی

آرمند

محمد

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

عسگری

محمد

عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

فلسفی نژاد

محمدرضا

عضو هیئت علمی گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

دکترای تخصصی

کیان

مرجان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ، مدیر گروه رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان، رئیس انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان

دکترای تخصصی

کریم زاده

منصوره

عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

واحدی

مهدی

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

فرخی

نورعلی

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای تخصصی

مهاجر

یحیی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

اعظمی

یوسف