اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس عباس پور

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

abbaspour1386gmail.com
02144737571

سردبیر

فرخنده مفیدی

آموزش و پرورش کودکان استاد دانشگاه علامه طباطبائی

far_mofidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

makhavanalzahra.ac.ir
ORCID: 0000-0003-301

صغری ابراهیمی قوام

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

qavam.s2015gmail.com

الهه حجازی

دانشیار روان‌شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

ehejaziut.ac.ir
09121592918

قدسی احقر

استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

ahghar2004yahoo.com

سعید بهشتی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

beheshtiatu.ac.ir

محمدرضا سرمدی

استاد دانشگاه پیام نور تهران

sarmadipnu.ac.ir

جمالدین کولایی نژاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

koolaiinezhadatu.ac.ir

حمید سوری

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

hsooriyahoo.com

اسماعیل زارعی زوارکی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ezaraiiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی پژوهشگر و مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com
0000-0002-5954-0859

کارشناس نشریه

سیده لیلا ساداتی

علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

leila.sadatihotmail.com
09203195306