چالش‌های اساسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های اساسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- و از نوع زمینه‌یابی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر تهران در سال تحصیلی93-94 می­باشند که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 265 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 40 سوال بود. به منظور تعیین روایی از نظر استادان و کارشناسان آموزش و پرورش استفاده گردید. میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار spss  معادل 92/0 تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی چالش‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چالش‌های فراروی مدارس ابتدایی در حوزه‌ی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل:  ضعف تجهیزاتی – فنی، ضعف فرهنگی، ضعف انگیزشی- آموزشی معلمان، ضعف زیرساخت‌های مدیریتی و برنامه­ریزی و ضعف مالی و اقتصادی می‌باشد.بنابراین مدارس ابتدایی باید با سیاستگذاری مناسب با این چالش ها مقابله کنند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges Facing the Use of ICT in Primary Education

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarei Zavaraki 1
  • fardin salemian 2
1 Associate Professor, Department of Educational Technology, Allameh Tabataba’i University
2 Allameh Tabatabaii University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the application of information and communications technology challenges from the perspective of primary school teachers. This study was a practical goal and its method was survey-descriptive. The population of this study was the all primary school teachers in two areas of Tehran of which are academic year 93-94 that by purposive sampling method, 265 subjects were selected as sample. Data were gathered using questionnaires consisting of 32 questions. To determine the validity, the teachers and education experts were used. The reliability was determined by Cronbach’s alpha by using SPSS software equivalent of 0.92. To analyze the data and identify the challenges use of Exploratory Factor Analysis. The results show that the challenges faced by schools in the field of ICT applications include: lack of equipment - technical, cultural malaise, teachers’ motivational- educational weakness, poor infrastructure and lack of finance and economic planning and management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary education
  • Intelligence schools
  • Information and Communications technology challenges
پورآتشی، مهتاب و مختارنیا، محمد (1387). بررسی نظرات اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پیرامون موانع استفاده از فن­آوری اطلاعات. علوم کشاورزی ایران، دوره 39-2، شماره 1: 205-197.
رحیمی­دوست، غلامحسین؛ رومیانی، یونس؛ اسلامی، محمدعلی و جوانمرد، علی (1390). بررسی مشکلات تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی مدارس. همایش تضمین کیفیت در آموزش، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، آذرماه1390.
رضوی، سید عباس(1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ قاسم­تبار، سید عبدالله و مومنی­راد، اکبر (1392). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری. تهران: آوای نور.
زارعی زوارکی، اسماعیل (1380). تکنولوژی اطلاعات در هند. فصلنامه علمی هند، شماره6، پاییز 1380.
زارعی زوارکی، اسماعیل و مرادی، رحیم. (1393).  اختلالات طیف اوتیسم: مفاهیم، نظریه‌ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناورری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
حسینی­خواه ، علی (1387). بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش.  فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 7 (26): 178-151.
شریفی، اصغر (1383). ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نظام مدریت دانشگاه. پایان­نامه­ی دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
شهباز، سوزان (1385). بررسی موانع کاربرد فاوا در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
صرافی­زاده، اصغر (1383).  فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربرد)، تهران: میر.
عنایتی، ترانه؛ فرشیده، ضامنی و زنگانه، محمدجواد (1390). شناسایی موانع اصلی کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس متوسطه شهرستان علی­آباد کتول. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (4): 115-97.
فرج­اللهی، مهران؛ معینی­کیا، مهدی و عباسی، رضا (1392). بررسی موانع بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (3): 70-57.
فرمهینی فراهانی، محسن (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.
فلورین، لنی و هگرتی، جان (2004). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفرخانی (1391). تهران: آوای نور
کلانتری، خلیل (1391). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی با استفاده از نرم­افزار spss. چاپ پنجم، تهران: فرهنگ صبا.
Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3), 235-245.
Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively?. Computers & Education, 51(1), 187-199.
Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3th Edition, Sage Publications Ltd: London
Jones, A. (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers.
Levin, T., & Wadmany, R. (2008). Teachers' views on factors affecting effective integration of information technology in the classroom: Developmental scenery. Journal of Technology and Teacher Education, 16(2), 233-263.
Littlejohn, A., Suckling, C., Campbell, L., & McNicol, D. (2002). The amazingly patient tutor: students’ interactions with an online carbohydrate chemistry course. British Journal of Educational Technology, 33(3), 313-321.
Sanjra, A., & Gonjalez, S. (2010). The role of information & communication technology in improving teaching & learning processes in primary & secondary school. Journal of ALTJ, 18(3), 207-220.
Santrock, J. W. (2008). Educational psychology McGraw Hill Co. New York.
Titah, R., & Barki, H. (2009). Nonlinearities between attitude and subjective norms in information technology acceptance: a negative synergy?. Mis Quarterly, 33(4), 827-844.
Totter, A., Grote, G., & Stütz, D. (2006). ICT and schools: Identification of factors influencing the use of new media in vocational training schools. In Proceedings of the 5th European Conference on e-Learning (p. 469).
Toprakci, E. (2006). Obstacles at integration of schools into information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(1), 1-16.
UNESCO VIS. (2004). A comparative analysis of ICT integration and e-readiness in schools across Asia. ISBN 978- 92- 9189- 148- 1 Ref: VIS/ 2014/ ICT/ TD/3.
Valdez, G. (2005). Critical Issue: Technology : A Catalyst for Teaching and Learning in the Classroom. North Central Regional Educational Laboratory. Retrieved on January 16, 2006 from http://www.ncrel.org/ sdrs/areas/ issues/ methods/technlgy/te600.htm