طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان» است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی؛ به لحاظ ابزار از نوع ارزشیابی و روش انجام آن، زمینه­ای است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه متخصصان برنامه‌ریزی­درسی و متخصصان کارآفرینی شاغل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مربیان شاغل در مراکز پیش از دبستان شهر تهران است که در دوره تربیت مربی کودک در مرکز جهاد دانشگاهی تهران در سال 92-93 شرکت کرده­اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­بندی شده و در مجموع 208 نفرانتخاب شد. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسش­نامه محقق ساخته است که بر اساس الگوی برنامه درسی کارآفرینی طراحی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی و آمار استنباطی (خی دو) استفاده شده است. برای طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی ابتدا مولفه‌های کارآفرینی شامل سه مولفه دانش، نگرش و مهارت استخراج و عناصر برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، روش تدریس و روش ارزشیابی، بر اساس هر مولفه تنظیم گشت. نتایج کلی تحقیق نشان داد که: بر اساس الگوی برنامه درسی طراحی شده در این تحقیق، منظور از کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان فقط آموزش کسب و کار نیست، بلکه کارآفرینی به عنوان یک نگرش و سبک زندگی، در قالب الگوی برنامه درسی کارآفرینی و بر پایه سه مؤلفه اصلی دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان طراحی شده و محورهای اصلی آن براساس و یژگی های رشدی کودکان از قبیل: خلاقیت، تمایل به کار و تلاش مستمر، کنجکاوی، پویایی و فعالیت مداوم، مثبت اندیشی، استقلال طلبی، میل به موفقیت و مسئولیت پذیری تنظیم شده است. همچنین نتایج ارزشیابی الگو براساس نظر متخصصان کارآفرینی، برنامه­ریزان درسی و مربیان درباره الگوی طراحی شده، مناسب بوده و آن را تایید کرده است. لذا براساس یافته‌های این تحقیق، آموزش کارآفرینی در قالب الگوهای برنامه درسی، از سنین قبل از دبستان، جهت زمینه سازی و پرورش کودکانی خودشکوفا، کارآمد و مستقل پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Entrepreneurship Curriculum for Preschool Children and Its Evaluation due to the Viewpoint of Specialists in curriculum, Entrepreneurship and Educators

نویسنده [English]

  • Batoul Sabzeh
Ph.D in Curriculum Studies
چکیده [English]

The aim of this research was to design a model for entrepreneurship curriculum for preschool children and its evaluation due to the viewpoint of specialists in curriculum, entrepreneurship and educators. The applied research is evaluative and it has a field method. The population in this study involved all curriculum planners, entrepreneurship scholars and specialists working in universities of Tehran and Islamic Azad university, science and research Branch and educators working in preschool centers in Tehran, who has passed the course of early childhood educator in department of Tehran University Jihad (2014-2015). The sample size which was determined using stratified sampling and was a total number of 208. Data collection tool were a researcher-based questionnaire based on the curriculum content. For data analysis descriptive and inferential statistics (chi-squared.x^2) were used. The overall results showed that
according to the designed a model for curriculum in this research, entrepreneurship for preschool children, it is not only business education but also entrepreneurship has designed as an attitude and life style in form of a model of entrepreneurship curriculum and on the basis of three main components, knowledge, attitude and entrepreneurship skill for preschool children, and its main axis according to childhood developmental properties such as: creativity, willingness to work and continuous efforts, curiosity, dynamic and ongoing activities, positive thinking, independency, desire to succeed, and responsibility. Also, the results of evaluation on model in view of the entrepreneurship specialists, curriculum planners and preschool educators is appropriate and approves it. Therefore, according to the finding of this study training of entrepreneurship in the form of model of curriculum, since early childhood for nurturing self-actualized, accomplished and independence children has been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing a model for curriculum
  • Entrepreneurship
  • Pre-school children