تحلیلی بر ارزشیابی از نقش و جایگاه بازی در فعالیت‌های کودکان در مهدکودک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

10.22054/soece.2021.51439.1254

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر ارزشیابی نقش و جایگاه بازی در مهدکودک­های شهر یاسوج بود، تا بتواند اهمیت بازی در مهدکودک­ها را تشریح کند. روش پژوهش کمی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مربیان مهدکودک­های شهر یاسوج بود که از طریق روش تصادفی خوشه­ای تعداد 20 مهدکودک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و ابزار به کار گرفته‌شده، جهت جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه بود. پرسشنامه­ها پس از جمع‌آوری، وارد نرم‌افزار آماری SPSS گردید. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ (0,71)، محاسبه شد. برای بررسی داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و در سطح آمار استنباطی (آزمون­های نرمالیتی کولموگروف اسمیرنف و آزمون آلفای کرونباخ و آزمون تی ((T مستقل و همچنین آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته­ها نشان داد سؤالات میانگین بالاتر از میانگین 3 بنابراین پاسخگویان معتقد بودند که ارزشیابی از نقش و جایگاه بازی در مؤلفه‌های مطرح‌شده بالاتر از حد متوسط است. همچنین با توجه به سطح معناداری که برابر با 033/0 می­باشد، چون این مقدار از 05/0 کمتر است، ارزشیابی از نقش و جایگاه بازی در مهدکودک­های شهر موردمطالعه بالاتر از حد متوسط است؛ و با توجه به آزمون فریدمن که میزان کای اسکوار در آزمون فریدمن 8/9 و سطح معنی‌داری 002/0 بود، درنتیجه ارزشیابی از نقش و جایگاه بازی در مهدکودک‌های شهر یاسوج تا حدودی متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Evaluation of the Role and Position of Play in Children’s Activities at Kindergartens

نویسندگان [English]

  • enayat karimzadeh 1
  • zolfagar divdel 2
  • hosseinali kheyrinia 3
  • mahdiye nowruzi 3
1 Master of Curriculum Planning
2 Master's degree student at the Radio and Television University
3 Master of Curriculum Planning
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the role and position of play in kindergartens in Yasuj in order to explain the importance of play in kindergartens. The research method is quantitative. The study population consisted of all kindergarten educators in Yasuj who were selected as the sample of 20 kindergartens through random cluster sampling. The tool used to collect the data was a questionnaire. Questionnaires were collected and entered into SPSS statistical software. The reliability of the questionnaire was calculated based on Cronbach's alpha coefficient (0.71). Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov normality test, Cronbach's alpha test, and independent t-test and Friedman test). The findings showed that the questions were above the mean of 3. Therefore, the respondents believed that the evaluation of the role and position of the components was above the average, and also considering the significance level of 0.033. Since this value is less than 0.05, the evaluation of the role and position of play in the kindergartens in the study city is above average. And according to the Friedman test, the chi-square of the Friedman test was 9.8 and the significance level was 0.002, so the evaluation of role and position of play in kindergartens in Yasuj was somewhat different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • Evaluation
  • game
  • Kindergarten