بررسی رابطه سرمایه فکری و اخلاق سازمانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

10.22054/soece.2021.26708.1147

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه فکری و اخلاق سازمانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی بود. تحقیق از نظر روش گردآوری داده‏‏ها، توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق، معلمان آموزش‌وپرورش ناحیه یک شهر زنجان بود. روش نمونه­گیری، تصادفی خوشه‏ای بوده است. بر این اساس، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه­ای به حجم 366 نفر انتخاب شد. 171 نفر از افراد نمونه را معلمان زن و 195 نفر را معلمان مرد تشکیل داده است. ابزار جمع‏آوری داده­ها، پرسش‏نامه سرمایه فکری بونتیس، پرسش‏نامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران و پرسش‏نامه عملکرد سازمانی پاترسون بوده است. داده­های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و روش رگرسیون؛ و با استفاده از نرم‏افزار spss نسخه 24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه‌وتحلیل نشان داد که بین سرمایه فکری، اخلاق سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه­ی معنی­دار وجود دارد. همچنین، سرمایه فکری و اخلاق سازمانی توان پیش‏بینی عملکرد سازمانی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Intellectual Capital and Organizational Ethics with Organizational Performance from the Primary Teachers’ Perspectives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mojtabazadeh 1
  • naghi kamali 2
  • hadi ranji haji baba 2
1 Assistant Professor of Management and Administration Science, Faculty of Humanities, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran
2 Zanjan Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between intellectual capital and organizational ethics with organizational performance from the perspectives of the elementary school teachers. The research, in terms of method of data collection, is descriptive, and from the viewpoint of the relationship between variables, is correlational. The statistical population of this study is the teachers of Organization of Education, District 1, Zanjan. Sampling method has been random cluster sampling. Accordingly, with using the Cochran formula, a sample of 366 people was selected. 171 people of the sample people have been female teachers and 195 ones were male teachers. The data collection tool has been Bontis's intellectual capital questionnaire, organizational ethics questionnaire by Hunt et al, and Paterson's organizational performance questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression method. Data were analyzed by SPSS software version 24. The results of the analysis showed that there is a significant relationship between intellectual capital, organizational ethics and organizational performance. Also, intellectual capital and organizational ethics can predict organizational performance from the viewpoint of primary school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Organizational Ethics
  • Organizational Performance
  • Primary school