شماره‌های پیشین نشریه

شماره جاری: دوره 2، شماره 6، زمستان 1395 

4. تاثیر قصه درمانی درافزایش عزت نفس و خوداثربخشی کودکان پیش دبستانی

صفحه 49-60

10.22054/soece.2016.8950

حسین قمری کیوی؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطباِئی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2538-2349
شاپا الکترونیکی
2476-6569