اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس عباس پور

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

abbaspour1386atgmail.com
02144737571

سردبیر

دکتر فرخنده مفیدی

آموزش و پرورش کودکان استاد دانشگاه علامه طباطبائی

far_mofidiatyahoo.com
44737571

اعضای هیات تحریریه

صغری ابراهیمی قوام

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

qavam2005atyahoo.com

مهناز اخوان تفتی

روانشناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

makhavanatalzahra.ac.ir

قدسی احقر

روانشناسی تربیتی دانشیار پژوهشگاه آموزش و پرورش

ahghar2004atyahoo.com

سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

baheshtiatyahoo.com

الهه حجازی

دانشیار روان‌شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

ehejaziatut.ac.ir
09121592918

h-index: دانشیار  

اسماعیل زارعی زوارکی

تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

ezaraiiatyahoo.com

h-index: دانشیار  

سوری حمید

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

hsooriatyahoo.com
021224319913

سرمدی محمدرضا

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

sarmadiatpnu.ac.ir
09123104624

h-index: دانشیار  

جمال الدین کولایی نژاد

استادیار آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی

koolaiinezhadatatu.ac.ir
09127219952

h-index: استادیار  

ویراستار انگلیسی

احسان اکرادی

آموزش عالی، برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954atgmail.com