تأثیر ترانه بازی‌های کودکانه بر انشاءنویسی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

2 دانشجوی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

10.22054/soece.2021.52222.1259

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش ترانه­بازی­های کودکانه بر کیفیت انشاءنویسی  دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش به‌صورت آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مدارس دخترانه ابتدایی منطقه پنجم شهر تهران بود که به‌صورت تصادفی خوشه‌ای چند مدرسه انتخاب و سپس از بین کلاس­های پایه سوم مدارس تعداد 30 دانش­آموز به‌عنوان نمونه انتخاب شد. با دانش­آموزان گروه آزمایش در شش جلسه 30 دقیقه­ای ترانه­بازی­های کودکانه کار شد ولی به گروه کنترل آموزشی داده نشد. از ابزار چک لیست وکیل­التجار (1395) در تصحیح انشای دانش­آموزان استفاده شد که روایی آن توسط چند تن از اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 95 درصد به دست آمد. داده­ها به روش توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیری (Moncova) تجزیه‌وتحلیل شد. یافته­های به‌دست‌آمده نشان داد که ترانه بازی­های کودکانه در افزایش کیفیت انشاءنویسی  دانش‌آموزان و افزایش دامنه لغات و ساختار و محتوای نگارش آنان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ازاین‌رو می­توان نتیجه گرفت روش ترانه­بازی­های کودکانه بر افزایش کیفیت انشاءنویسی  دانش­آموزان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Children's Play Songs on the Writing of the 3rd Grade Elementary School Girls

نویسندگان [English]

  • Batool Sabzeh 1
  • zahra mahmodzadeh 2
1 Assistant Prof. of Farhangian University Department of Educational Science, Tehran, Iran
2 Elementary school student, Farhangian University, Nasibeh Campus, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of children's play song method on the essay writing quality of the 3rd grade elementary school girls. The research method was experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population was the girls' primary schools in the 5th district of Tehran, which were randomly selected as a cluster of several schools, and then 30 students were selected from the 3rd grade classes as a sample. The children in the experimental group sang children's games in six 30-minute sessions, but the control group was not given any training. Vakil al-Tajjar (2015) checklist was used to correct students' essays, the validity of which was confirmed by several professors and experts, and its reliability was 95% through Cronbach's alpha. Data were analyzed descriptively using multivariate analysis of covariance (Moncova). Findings showed that children's play songs had a positive and significant effect on increasing the quality of students' writing and increasing their vocabulary, structure and writing content. Therefore, it can be concluded that the method of children's song plays has an effect on increasing the quality of students' writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Song play
  • Essay writing
  • elementary students