بررسی تأثیر بازی‌درمانی بر روی شادکامی و خلاقیت کودکان پیش از دبستان در تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 فارغ التحصیل رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

10.22054/soece.2021.49870.1245

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر بازی‌درمانی بر میزان شادکامی و خلاقیت در کودکان پیش‌دبستانی تبریز انجام شده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی‌های تبریز است. نمونه آماری تحقیق حاضر 30 نفر از کودکان پیش‌دبستانی‌های تبریز می‌باشد که به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه خلاقیت تورنس است. داده‌های تحقیق با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد بازی‌درمانی بر مؤلفه‌های شادکامی کودکان پیش‌دبستانی تأثیر دارد. همچنین بر اساس نتایج بازی‌درمانی بر مؤلفه‌های خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی تبریز تأثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Play Therapy on Happiness and Creativity of Preschool Children in Tabriz

نویسندگان [English]

  • bahram aslefatahi 1
  • hakimeh taghiporemasoumi 2
1 Assistant Professor and Academic Member of Islamic Azad University, Shabestan Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of play therapy on happiness and creativity in preschool children in Tabriz. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control and experimental groups. The statistical population included all preschool children in Tabriz. The statistical sample of the present study was 30 preschool children in Tabriz who were selected by available sampling method and were randomly assigned into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The instruments used were Oxford Happiness Questionnaire and Torrance Creativity Questionnaire. The research data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that play therapy influenced the happiness components of preschool children. Also, based on the results of play therapy, it influenced the creativity components of preschool children in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • Happiness
  • creativity
  • Preschool