اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر کانون توجه درونی-بیرونی بر مهارت دست‌خط‌نویسی دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 -

3 عضو هیأت علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22054/soece.2021.48560.1239

چکیده

نوع کانون توجه، بر نتیجه و کارایی مهارت­های حرکتی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر کانون توجه درونی-بیرونی بر مهارت دست خط‌نویسی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. در این پژوهش نیمه آزمایشی، 60 نفر از دانش­آموزان دختر (با میانگین سنی 21/0±12/8 سال) یکی از دبستان­های شهر تهران شرکت داشته­اند که به‌صورت تصادفی ساده، جهت شرکت در آزمون به 3 گروه کانون توجه بیرونی، توجه درونی و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این آزمون عبارت بودند از: آزمون یکپارچگی بینایی- حرکتی بیری (VMI) برای ارزیابی مؤلفه‌های مهارت حرکتی ظریف منتخب، آزمون پوردو پیگ بورد برای اندازه­گیری مهارت دستی و هماهنگی چشم و دست، چک لیست و دستگاه زمان­سنج برای ثبت زمان صرف­شده برای نوشتن نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره، نشان داد که روند اجرای مهارت حرکتی ظریف (دست خط‌نویسی) در هیچ­یک از گروه­های توجه بیرونی، درونی نسبت به گروه کنترل معنادار نبوده است این پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی مبتنی بر توجه درونی –بیرونی برتر خاصی ندارد و معلم می‌تواند به تصمیم خود از هردو برنامه آموزشی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal-External Attention Focus on Fine Motor Skills (Handwriting) in Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Zahra Salman 1
  • Nahid seydi 2
  • zahra pooragaei ardekani 3
1 Zahra Salman PhD. Physical Education and Sport sciences Department Allameh Tabataba'i University
2 -
3 Faculty of Physical Education and Sport Science Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

The type of attention focus is effective on the outcome and efficiency of motor skills. The purpose of this study was to investigate the effect of internal-external focus on fine motor performance (handwriting) of the elementary school students. In this semi-experimental study, 60 female students (mean age: 8.12 + - 0.21 years) from one of the elementary schools in Tehran participated which randomly divided into three groups. The groups were: 1) External attention group: In this condition, subjects were told to pay attention to the text written on the white board while writing. 2) Internal attention group. In this condition, the subjects were instructed to note their writing style while writing the text. 3) Control group: In this condition the subjects performed the handwriting task without any instructions. The results of multivariate analysis of variance indicated that the process of fine motor skill performance (handwriting) was not significant in any of the internal, external attention groups compared to the control group (P >0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal attention focus
  • External attention focus
  • Fine motor performance
  • handwriting
  • elementary school students