اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و خودپنداره کودکان مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اندیمشک

2 استادیار ، گروه روانشناسی ، واحد شهریار-صیا شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهریار ، ایران.

3 کارشناسی ارشد ، مشاوره خانواده ، واحد مرکز قزوین ، دانشگاه پیام نور ، قزوین ، ایران.

10.22054/soece.2021.38279.1198

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و خودپنداره کودکان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان اندیمشک صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که از طرح گروه کنترل نامعادل استفاده‌ شد. جامعه آماری این پژوهش همه کودکان دبستانی کلاس سوم تا ششم شهرستان اندیمشک بود که در سال تحصیلی 97-96 در دبستان‌های این شهرستان مشغول تحصیل بودند. نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت ساده چندمرحله‌ای بود. پیش از اجرای مداخله، هر دو گروه پرسشنامه‌های اضطراب امتحان و خودپنداره کودکان را تکمیل کرده و بلافاصله پس از اجرای مداخله نیز پرسشنامه‌های ذکرشده مجدداً توسط آزمودنی‌های هر دو گروه تکمیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد میان گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله آزمایشی تفاوت معناداری وجود داشت؛ بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش اضطراب امتحان و بهبود خودپنداره کودکان ابتدایی شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Test Anxiety and the Self-Concept in Elementary School Children

نویسندگان [English]

  • asiya bozorgi 1
  • rezgar mohammadi 2
  • shahla soleymani 3
1 Islamic Azad Uniwesity Andimeshk
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahriar-Sia Shahr Branch, Islamic Azad University, Shahriar, Iran.
3 M.Sc., Family Counseling, Qazvin Center Branch, Payame Noor University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

 The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the test anxiety and self-concept among primary school girls in Andimeshk. The method of this research is semi-experimental. Unequal control group design was used. The study population was all the school children in the 3rd to 6th grade in Andimesh in the academic year 2018-19 were enrolled in the primary schools of the city. Sampling in this research was simple multi-stage sampling. Before the intervention, both groups filled out the test anxiety questionnaire and the child’s self-concept questionnaire, and immediately after the intervention, the questionnaires were again filled up by subjects in both groups. Descriptive statistical methods including mean and standard deviation and inferential statistics including one-variable and multivariate covariance analysis were used to analyze the data. The results of the data analysis showed that there was a significant difference between the experimental and control groups after the intervention. Therefore, acceptance and commitment therapy (ACT) reduced the test anxiety and improved the self-concept of the primary school children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test anxiety
  • self-concept
  • Acceptance and Commitment therapy