پیش بینی انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عضو هئیت علمی

چکیده

 
هدف در پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی و راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی دانش­آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی منطقه 15 تهران می­باشد که از بین آنها با استفاده روش نمونه­گیری خوشه­ای­چند­مرحله­ای، 106 دانش­آموز انتخاب شدند. برای اندازه گیری خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری، انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی به ترتیب از مقیاس­های خودکارآمدی شرر و همکاران (1982)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری (کرمی، 1381)، مقیاس انگیزه پیشرفت هرمانس (1970) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج (1383) استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر خودکارآمدی، راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری توانستند انگیزش پیشرفت و همین­طور عملکرد تحصیلی را در دانش­آموزان به­طور معناداری پیش­بینی کنند. یافته­های پژوهش اشاره­های کاربردی مفیدی برای سیاست­گزاران عرصه آموزش و پرورش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Achievement Motivation and Academic Performance of Students through Self-Efficacy and Cognitive and Metacognitive Strategies of Learning

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nabiollahr Ghasemtabar 1
  • Irandokht Fayaz 2
  • Mahboobeh Hoseyni 1
1 -
چکیده [English]

Abstract
The present research was aimed to determine the role of self-efficacy and cognitive and meta-cognitive strategies of learning in achievement motivation and academic performance of female students in the 6th grade. The current research is a correlational design. The population included all the female students of the 6th grade at 5th district of Iran, among which 106 students were selected through multistage cluster sampling. For measuring self-efficacy, learning strategies, achievement motivation and academic performance, the following instruments were used respectively: general self-efficacy scale of Sherer et al. (1982), learning strategies questionnaire (Karami, 2002), Herman's achievement motivation scale (1970), and academic performance questionnaire of Dortaj (2004). The results of multiple regression test indicated that, respectively, self-efficacy, cognitive and meta-cognitive strategies of learning could significantly predict achievement motivation and also academic performance in girls. Finding of the research has useful implications for policy-makers of the education field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Strategies
  • Achievement Motivation
  • Academic Performance
  • self-efficacy

حسینی، طیبه؛ ترابی، سعید؛ شایان، نسرم؛ اسماعیل­پور، مهدی و عاشوری، جمال (1394). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر وب و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 6 (2): 10-1.

درتاج، فریبرز (1383). بررسیتأثیرشبیه­سازیذهنیفرایندیوفرآورده­ایبربهبودعملکردتحصیلیدانشجویان،ساختواعتباریابیآزمونعملکردتحصیلی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

رستمی، فرحناز و علی­آبادی، وحید (1393). تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در پیش­بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. فصل­نامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی، 30: 75-67.

سیف، علی­اکبر. و عطارخامنه، فاطمه (1388). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. پژوهش­نامه مطالعات روان­شناسی تربیتی، 9: 74-57.

فردانش، هاشم (1383). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.