مفهوم بازی و انواع آن در کلاس :دیدگاه مربیان مهد کودک و پیش دبستان های شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

بازی جزء لاینفک زندگی کودکان، مفهومی پویا و پیچیده است که به علت وجود تعاریف مبهم از آن به­خصوص وقتی درزمینه کلاس قرار می‌گیرد، به یک مفهوم و عمل نامعلوم تبدیل می‌شود. داشتن درک درست از ماهیت بازی و انواع آن باعث می‌شود مربیان دوره‌های پیش‌دبستانی و مهدکودک محیطی سازنده و خلاق را برای رشد همه‌جانبه کودکان فراهم آورند. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم بازی از دیدگاه مربیان مهدکودک و پیش‌دبستان‌های شهر تهران بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. به این منظور 23 نفر از مربیان مهدکودک و پیش‌دبستانی که شرایط نمونه موردنظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختارمند و اکتشافی در قالب دو سؤال اصلی مورد­مطالعه قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، ثبت و کدگذاری شد و در قالب مقوله‌های اصلی طبقه‌بندی گردید. تحلیل محتوای درک مربیان از مفهوم بازی منجر به شناسایی 256 کد اولیه، 16 زیر مضمون و 5 مضمون اصلی تخیل (فعالیت‌های نمادین، جاندار پنداری، رؤیاپردازی)؛ درگیری فعال (درگیری جسمی و روانی در انجام بازی، همکاری بین بازیکنان)؛ هیجان‌انگیز (لذت‌بخش، نشاط و شادمانی، سرگرمی، احساس خوشایندی، امیدواری، آرامش)؛ سیالیت قانونمندی (قوانین مشخص و درعین‌حال منعطف و قابل‌تغییر، دست‌کاری قوانین و چگونگی انجام بازی) و فرایند یادگیری (هدفمندی، رشد اجتماعی و شناختی و عاطفی، کشف و خلق) شد. همچنین تحلیل محتوای درک مربیان از انواع بازی در کلاس منجر به شناسایی 52 کد اولیه، 6 زیر مضمون و 2 مضمون اصلی بازی بدون ساختار (شاگرد­محوری، بدون برنامه‌ریزی قبلی) و بازی ساختارمند (مربی محور، هدفمند، تأکید بر یادگیری، برنامه‌ریزی‌شده) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of the Play and Its Types in Class: The Viewpoints of Kindergarten and Pre-Schools Teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • saber abdolmaleki
  • Mohammad Armand
Student
چکیده [English]

Abstract
The play, an integral part of the life of children, is a dynamic and complex concept, which becomes an unknown concept and action due to its ambiguous definitions, especially when it comes in the class. Having a true understanding of the nature of play and its types will make the instructors of pre-school and kindergarten courses provide a creative and constructive environment for children to grow comprehensively. The purpose of the present study was to investigate the concept of play from the viewpoint of preschool and kindergartens teachers in Tehran. The research method was qualitative using the phenomenological approach. For this purpose, 23 kindergarten and pre-school teachers who had the required conditions were interviewed using semi-structured interview and explorations with two main questions. Data were collected, recorded, coded, and classified into main categories. Content analysis of teachers’ perception of the play concept led to the identification of 256 primary codes, 16 sub-themes and 5 main themes of imagination (symbolic activities, imagery, dreaming); active involvement (physical and psychological involvement in the play, cooperation between players); exciting ( pleasure, joy and happiness, fun, pleasure, hope, relaxation); regulatory fluidity (specific, but flexible and changeable rules, manipulating the rules and how to play), and the learning process (purposefulness, social and cognitive and emotional development, discovery and creations). Also, analyzing the content of the perception of teachers from classroom plays  led to the identification of 52 initial codes, 6 sub-themes, and 2 main themes of unstructured plays (student-centered, without prior planning) and structured plays (coaching, goal-oriented, emphasis on learning).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Play
  • Imagination
  • Exciting
  • Regulatory fluidity
  • Active engagement
  • Learning process

منابع
احدی، حسن و خوئینی، فاطمه ) 1251 (. سبکهای تفکر، هیجانطلبی، پیشرفت تحصیلی.
.22-22 :)1( فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی، 2
اربابی، فرشید و حقانی، فریبا ) 1285 (. استفاده از بازی در تدریس انکولوژی. مجله ایرانی
.1256-1202 :)9( آموزش در علوم پزشکی)ویژهنامه توسعه آموزش(، 10
اعظمی، محمود و جعفری، علیرضا ) 1288 (. نقش بازی در پیشرفت تحصیلی )زبانآموزی(
1289 . فصلنامه علوم رفتاری، - کودکان پایه سوم مقطع ابتدایی شهر تهران در سال 86
.5-20 :)2(1
انگجی، لیلی و عسگری، عزیزه ) 1250 (. بازی و تأثیر آن در رشد کود . ک تهران: انتشارات
طراحان ایماژ.
باقرزاده، فضلاله ) 1262 (. بازی کودکان از دیدگاه مکتب اسلا. م پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تربیت مدرس.
پارسامنش، فریبا و صبحی قراملکی، ناصر ) 1252 (. تأثیر بازیهای وانمودی شعر بر پرورش
.111-192 :)1( خلاقیت کودکان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2
پویامنش، جعفر و رمضانی، راضیه ) 1250 (. بررسی تأثیر بازی در میزان یادگیری درس
ریاضی دوره ابتدایی. مجله معرفت،سال بیستم،شماره 1، )پیاپی 162 (، ویژهی
روانشناسی.
مفهوم بازی و انواع آن در کلاس: دیدگاه مربیان مهدکودک و ... 81
پیری، رباب و ادیب، یوسف ) 1288 (. الگوی بهینه برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان.
.2-92 :)9( فصلنامه علوم تربیتی، 2
تاران، حسین ) 1252 (. کودکان پیشدبستانی؛ ویژگیها و طبقهبندیها. فصلنامه آموزشی،
.12-19 :)1( تحلیلی و اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 6
جعفری، اصغر؛ کشتکار، الهه و جعفری، علیرضا ) 1252 (. تأثیر آموزش بازی در افزایش
.15-99 :)68( خلاقیت کودکان پیشدبستانی در مهدکودک. فصلنامه علوم رفتاری، 6
جعفری، علیرضا ) 1252 (. تأثیر بازیهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی.
.22-21 :)89( فصلنامه روانشناسی کاربردی، 10
خجستهمهر، رضا؛ دانیالی، زینب و شیرالینیا، خدیجه ) 1251 (. تجارب دانشجویان متأهل از
.25-90 :)2( آمادگی ازدواج: یک پژوهش کیفی. فصلنامه روانشناسی خانواده، 2
خزاعی، سهیلا و خزاعی، سعید ) 1252 (. بازی و رشد و تکامل م . ن تهران: ارجمند.
دیباواجاری، مریم ) 1251 (. بازیدرمانی و مشاوره کود . ک تهران: آوای نور.
رستگارپور، حسن و مرعشی، پوپک ) 1251 (. تأثیر بازیهای آموزشی محققساخته و
.1-10 :)1( رایانهای بر یادگیری شیمی. نشریه علمی پژوهش در آموزش، 1
زرین، طیبه ) 1251 (. اثربخشی برنامههای خانههای اسباببازی بر خلاقیت و مهارت اجتماعی
کودکان پایه اول ابتدای . ی پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
جهاندیده، زکیه ) 1252 (. تبیین ماهیت بازی و آموزش مفاهیم اجتماعی از طریق آ . ن
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی. ) 1259 (. دانش فنی پایه- 210211 .ت هران: انتشارات
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
سجادیه، نرگس و آزادمنش، سعید ) 1252 (. نقد و بررسی اهداف تفصیلی فعالیتهای دوره
پیشدبستانی در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر رویکرد اسلامی
69 -58 : عمل. نظریه و عمل در برنامه درسی، ش 2 .
سلامت، ندا ) 1259 (. بازی کودک، زندگی و آینده اوست. فصلنامه آموزشی، تحلیلی و
.21 :)2( اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 2
82 فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال دوم، شماره ششم، زمستان 59
صمدزاده، صبا ) 1252 (. بررسی اثربخشی بازیهای حرکتی گروهی بر مهارتهای اجتماعی
کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده 2 تا 2 سال .پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
تهران.
طالبزاده نوبریان، محسن ) 1251 (. تعلیم و تربیت کود . ک تهران:انتشارات دانشگاه جامع
علمی و کاربردی.
طباطبائیان، مریم؛ عباسعلیزاده، رضا؛ کلائی، ساناز و فیاض، ریما ) 1251 (. تحلیلی بر تأثیر
محیطهای ساخته شده بر خلاقیت کودک )بررسی ویژگیهای محیطی مؤثر بر
.12-26 :)12( خلاقیت کودک در مراکز کودک تهران(. فصلنامه باغ نظر، 12
رادبخش،ناهید؛ محمدفر،محمدعلی؛کیان ارثی،فرحناز) 1252 (،اثربخشی بازی و قصه گویی
بر افزایش خلاقیت کودکان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،دوره
.122- دوم،شماره 1،صص 151
عباسی، غلامعباس ) 1288 (. رابطه بازیهای رایانهای با سلامت روان نوجوانا . ن پایاننامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
علوی لنگرودی، سیدکاظم؛ کریمی، بهنام و نیک، اقبال ) 1252 (. نقد و بررسی الگوی برنامه
درسی دوره پیش از دبستان )مطالعه موردی(. همایش ملی تغییر برنامه درسی دورههای
.221- 19 اسفندما ه- بیرجند - دانشگاه بیرجند، 222 , تحصیلی آموزشوپرورش 11
فریمانی، مهدی ) 1252 (. بازی کاری: نگاهی به شکلگیری مفهومی نو در عرضه فضای
مجازی و کاربردهای آن .تهران: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال.
فلاحچای، سیدرضا و مطلوبی، طیبه ) 1286 (. یادگیری از طریق باز . ی تهران: انتشارات انجمن
اولیاء و مربیان.
قمی، محمدباقر ) 1285 (. مفهوم بازی در فلسفه جدید و معاصر بررسی مفهوم بازی در فلسفه
کانت، شیلر، نیچه، ویتگنشتاین و گادامر.پ ایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کامیابی املشی، ماهرخ ) 1259 (. اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان. فصلنامه
.92-91 :)1( آموزشی، تحلیلی و اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 8
کانت، ایمانوئل ) 1222 (. نقد قوه حکم .ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
کشاورز، سوسن و قلیها، فاطمه ) 1251 (. تبیین فلسفه بازی در تربیت سازگار با آموزههای
انسانشناختی و معرفتشناختی اسلا . م تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان
مفهوم بازی و انواع آن در کلاس: دیدگاه مربیان مهدکودک و ... 86
کول، ونیتا ) 1252 (. برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستا . ن ترجمه فرخنده مفیدی،
تهران: انتشارات سمت.
کیان، مرجان ) 1251 (. رشد و تحول کودک را دریابیم . فصلنامه آموزشی، تحلیلی و
.26-22 :)1( اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 6
مجدفر، مرتضی ) 1259 (. پیشدبستانیها با آموزش الفبا نابغه میشوند؟. فصلنامه آموزشی،
.11-18 :)2( تحلیلی و اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 8
محمّداسماعیل، الهه ) 1285 (. بازیدرمانی: نظریهها، روشها و کاربردهای بالین . ی تهران:
انتشارات دانژه.
محمدی، سعید ) 1259 (. اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت بر اضطراب و
پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجّه/ بیشفعّال . ی پایاننامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه تهران.
مخلصین، مریم؛ احمیزاده، زهرا؛ کریمی جوان، گلاویژ؛ میرمحمد خانی، مجید و سعدالهی،
علی ) 1251 (. همبستگی ابعاد هیجانی کلمات و مؤلفههای واژگانی- معنایی در
.220-228 :)2( دانشجویان فارسیزبان. نشریه کومش، 16
مروجی، مهدی ) 1259 (. بازیهای پیشدبستانی؛ مسابقه یا رقابت؟. فصلنامه آموزشی،
.26-28 :)1( تحلیلی و اطلاعرسانی رشد آموزش پیشدبستانی، 8
موسیپور، نعمتالله و طالبیان، یحیی ) 1280 (. پیوندهای پنهان جاندارپنداری کودکانه و
تخیل شاعرانه. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره
.115-122 :) 5)پیاپی 2 - جدید، شماره 8
میرزاخانی، بهنام ) 1251 (. طراحی برنامه بازیدرمانی عروسکی و ارزیابی اثربخشی آن در
مهارتهای ارتباطی دانشآموزان آهسته گام. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
تهران.
هیوز، پیترز ) 1281 (. روانشناسی بازی)کودکان، بازی و رشد(ت.رجمه کامران گنجی، تهران:
انتشارات رشد.
ویتگنشتاین، لودویک ) 1285 (. پژوهشهای فلسف . ی ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر
مرکز.


Cooper, J. L, Masi, R. & Vick, J. (2009). Social-emotional development in early childhood: What every policymaker should know. National Center for Children in Poverty report. Mailman School of Public Health, Columbia University.
Csikszentmihalyi, M. (1981). Some paradoxes in the definition of play. In Cheska, A.T. (Ed.). Play as context, (pp. 14-26). West Point, NY: Leisure Press.
Eberle, Scott G. (2014) "The Elements of Play: Toward a Philosophy and a Definition of Play." The Journal of Play, 6. 2, 214-233.
Free Play and Structured Play. (2014). The Strong. Retrieved June 21,
fromhttp://www. thestrong. org/ about-play/ play-home/free-structured.
Frost, Joe L.; Wortham, Sue C. & Reifel, S. (2005). Play and child
development (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Garvey, C. (1977). Play. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Taylor, S. I., Rogers, C. S., Dodd, A. T., Kaneda, T., Nagasaki, I., Watanabe, Y., & Goshiki, T. (2004). The meaning of play: A cross‐cultural study of American and Japanese teachers’ perspectives on play. Journal of Early Childhood Teacher Education, 24(4), 311-321. Izumi-Taylor, S., Ito, Y., Lin, C. H., & Lee, Y. Y. (2014). Pre-service Teachers' Views of Children's and Adults' Play in Japan, Taiwan, and the USA. Research in Comparative and International Education, 9(2), 213-226. Izumi-Taylor, S., Samuelsson, I. P., & Rogers, C. S. (2010). Perspectives of Play in Three Nations: A Comparative Study in Japan, the United States, and Sweden. Early childhood research & practice, 12(1), 1–12.
Izumi-Taylor, S., Rogers, C. S., & Samulesson, I. (2007). Teachers’ perspectives on play in Japan, the US, and Sweden. In annual meeting of the Association for the Study of Play. Rochester, NY.
Johansson, E. & Pramling S. I. (2006). Lek och läroplan: Möten mellan barn
och lärare i förskola och skola [Play and curriculum: Encounters between children and teachers in preschool and school]. Göteborg: Acta Unviersitatis Gothoburgensis.
Johnson, J. E., Christie, J. F. & Wardle, F. (2005). Play, development and early education. New York: Pearson.
Kieff, Judith, E. & Casbergue, R. M. (2000). Playful learning and teaching: Integrating play into preschool and primary programs. Needlham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Morrison, G. S. (2009). Early childhood education today (11th ed.). Upper Saddle River, NJ:Merrill.
Muto, T. (Ed.). (2004). Early childhood education handbook. Tokyo, Japan: Yoshimi Kohsan.
National Agency for Education. (2011). Curriculum for the Preschool Lpfo98. Revised 2010. Stockholm: Fritzes. Pellegrini, A. D. (2009). The role of play in human development. New York: Oxford University Press.
Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (Eds.). (2011). Educational encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. Dordrecht,
مفهوم بازی و انواع آن در کلاس: دیدگاه مربیان مهدکودک و ... 89
Holland: Springer. doi: 10.1007/978-94-007-1617-9 Pramling Samuelsson, I. (in press). What is the future of sustainability in early childhood? In A. Farrell, S. L. Kagan, & E.K.M. Tisdall (Eds.), Sage handbook of early childhood research. London: Sage.
Rogers, Cosby Steele, and Satomi Izumi Taylor. "School play: Education for life." Kindergarten Education: Theory, Research, and Practice 4.1 (1999): 1-19.
Ryall, E. (2013). Playing with Words: Further comment on Suits’ definition, in Ryall, E., Russell, W. and MacLean, M. (eds) The Philosophy of Play, London: Routledge (in press).Schiller, F. ([1795] 2006) The Project Gutenberg EBook of The Aesthetical Essays, EBook #6798 [online]. Available at: www.gutenberg.org/files/6798/6798-h/6798-h.htm .
Saracho, O. N. (2004). Supporting literacy-related play: Roles for teachers of young children. Early Childhood Education Journal, 31(3), 201-206.
Saracho, O. N. (2012). An integrated play-based curriculum for young children. New York: Routledge
Scales, B.; Almy, M.; Nicolopulou, A. & Ervin-Tripp, S. (1991). Defending play in the lives of children. In B. Scales ; M. Almy ; A. Nicolopulou ; & S. Ervin-Tripp (Eds.). Play and the social context of development in early care and education, (pp. 15-31). New York: Teachers' College, Columbia University.
Shipley, D. (2008). Empowering children. Play based curriculum for lifelong learning. (Fourth edn). USA: Nelson Education.
Stagnitti, K. (2004). Understanding play: The implications for play assessment. Australian Occupational Therapy Journal, 51(1), 3-12.
Wahid, N. A., & Ahmed, M. (2011). The Effect of Attitude toward Advertisement on Yemeni Female Consumers' Attitude toward Brand and Purchase Intention. Global Business & Management Research, 3(1), 21-29.
Wong, D. (1995). Effective psychosocial treatment of conduct disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,272 kids. Journal of Clinical child Psychology, 27, 180-189.