اثربخشی آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی در دانش‌آموزان قربانی قلدری

نویسندگان

1 استاد آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری مطالعات برنامه‌درسی، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش‌دبستان، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی میزان تاثیر آموزش مهارت­های جرأت­ورزی بر افزایش توان دانش­آموزان قربانی قلدری پسرکلاس­های چهارم و پنجم ابتدایی برای مقابله با رفتارهای قلدرانه انجام شد. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش تمامی دانش­آموزان پسر سال چهارم و پنجم ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران می­باشند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای 30 نفر از دانش­آموزان کلاس­های چهارم و پنجم ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 15 نفر به عنوان گروه آزمایش تحت آموزش مهارت­های جرأت­ورزی قرار گرفتند در حالی­که 15 نفر دیگر (گروه کنترل) هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق مقیاس قربانیان قلدری (1996 (B.V.S, بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های جرأت­ورزی بر دانش­آموزان قربانی قلدری پسر کلاس­های چهارم و پنجم موثر است (001/0 p>). همچنین نتایج تحلیل داده­ها در مرحله پیگیری نشان داد که آموزش مهارت­های جرأت­ورزی در طول زمان نیز از پایداری خوبی برخوردار است (001/0 p>).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Assertiveness Skills Training on Victim Students of Bullying

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Mofidi 1
  • Seyyed Nabiollah Ghasemtabar 2
  • Neda Najafzadeh 3
چکیده [English]

This research was performed with the aim of exploring the effectiveness of assertiveness skills training on male student victims of bullying in fourth and fifth grades of elementary school. The population in this research is all the male students of fourth and fifth grades of elementary school in Region 4 Education in Tehran. Using Multistage Cluster Sampling method, 30 of the students of fourth and fifth grades of elementary were chosen as the sample. As the experimental group, 15 of them were trained in the assertiveness skills, while the other 15 students (control group) received no training. The method of the current research is test-retest with control group, and Bullying Victims Scale (B.V.S, 1996) was used as the research's tool. The covariance analysis results showed that assertiveness skills training for male student victims of fourth and fifth grades is effective (p> 0.001). Data analysis results revealed that assertiveness skills training has good stability over time, as well (p> 0.001).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness skills
  • Bullying
  • Bullying victims
  • students

آلن، مری­جی و بن، وندی­ام. (1395). مقدمه ای بر نظریه­های اندازه­گیری و روان­سنجی. ترجمه علی دلاور، تهران: انتشارات سمت. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 1979).

بحری، نادره. (1388). تأثیر آموزش جرأت­ورزی به روش گروهی بر عزت­نفس دانش‌آموزان دختر. فصلنامه پیک­نور، 8، 137-124.

پاشا شریفی، حسن. (1390). اصول روان­سنجی و روان­آزمایی. تهران: انتشارات رشد.

جراره، جمشید. (1380). تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت­درمانی بر کاهش بحران هویت نوجوانان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.

دلاور، علی. (1395). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

ریگبی، کن. (1391). کودکان و زورگویی: چگونه اولیا و مربیان می­توانند زورگویی را در مدرسه کاهش دهند. ترجمه فرخنده مفیدی. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2008).

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1395). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سیف، علی­اکبر. (1395). روش­های اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دوران.

عباس­نیا، محمد. (1378). تأثیر آموزش جرأت­ورزی و عزت­نفس پسران کم­جرأت (به شیوه­شناختی). پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.

مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ تقوی، سیده فرخنده و عطاری، یوسفعلی. (1388). تأثیر آموزش جرأت­ورزی بر مهارت­های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصل­نامه علوم رفتاری، 7، 74-59.

هرمزی­نژاد، معصومه؛ شهنی­ییلاق، منیژه و نجاریان، بهمن. (1379). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت­نفس، اضطراب­اجتماعی و کمال­گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید­چمران اهواز. مجله علوم­تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3، 50-29.

هومن، حیدر علی. (1386). اندازه­گیری­های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. تهران: انتشارات سلسله.

Bowers, L., Smith, P. K. & Binney, V. (2004). Perceived family relationships of Bullies, victims and bully/victims in middle childhood. Journal of social and personal Relationships, 11, 215-233.

Brown, S. and K. Taylor. (2007). Bullying, education and earnings: Evidence from the NationalChild Development Study, Economics of Education Review 27, 387-401.

Chamberlain, C. (2014). In early middle school, popularity and bullying often connected. News Bureau. from the University of Illinois Web Site:http://www.news.uiuc.edu/gentips/00/08bully.html

Coloroso, B. (2009). The Bully, the Bullied, and the Bystander: From Preschool to High School--How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle. New York: William Morrow.

Davis, s. (2003). Schools where evryone one belongs: practical strategies for reducing bullying. wayne, ME: stop bullying now.

Donato, T. (2004). Maintenance for the CT/RT students in the classroom. International Journal of Reality therapy, 24(1), 121-132.

Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2000). Bulling and victimization during early adolescence: peer in flounces candy psychosocial correlates. from http: //www. witted clear law.

Giannetti, C. C, & Sagarese, M. (1997). The Roller–coaster years: Raising your child through the maddening yet magical middle school years. New York: Broad way books.

Glasser, W. & Zunin, L. M. (1979). Reality therapy INR. Corsini (Ed), Current Psychotherapies. It asca, IL: F.E peacock.

Glasser, W. (1989). Control Theory in the practice of reality therapy. In N. Glasser, (Ed), New York: Harper & Row.

Glasser, W. (1984). Take effective control of your life .New York: Harper Collins.

Glasser,W. (1981). Station of mind. International Journal of Reality Therapy, 21, 13-25.

Hargie, O., Saunders, C., & Dickson, D. (1995). Social skills in interpersonal communication. London: Rutledge.

Harris, S. (2004). Bullying at School Among Older Adolescents. Prevention Researcher, 11(3), 12-14.

Harris, S., & Petrie, G. (2004). A study of bulling in the middle school. Bulling, 86 (633), 42–53.

Haynie, D. L ., Nansel, T. R., Eitel, P., Crump, A. D. , Saylor, K. e, Yu, K., & Simons–Morton, B. G. (2001). Bullies, victims, and bully/victims: Distinct groups at risk. journal of Early Adolescences, 21 (1), 29 –50 .

Hazler, R. (2000). When victims turn aggressors: Factors in the development of deadly school violence. Professional school counseling, 4, 105–113.

Hazler, R., Hoover, J., & Oliver, R. (1991). What children say about bullying. Executive Educator, 14, 20-22.

Hoover, J. H., & Oliver, R. (1996). The bulling prevention hand book: A guide for principals, Teachers and counselors, Bloomington, In: National service.

Hoover, J. H., Oliver, R., & Thomson, K. A. (1993). Perceived Victimization by-school bullies: New research and Future directions. Humanistic Edue Dev32:76-84.

Hoover, J., Oliver, R., & Hazler, R. (1992). Bullying: Perceptions of adolescent victims in the Midwestern USA. School Psychology International, 13, 5-16.

Jeffrey, L. (2004). Bullying bystanders. Prevention Researcher, 11 (3), 7 –8.

Kass, D. Evans, P. & Shan, R. (2003). Preventing crime with quality child care: A critical investment in Rhode Islands safety. Washington, DC: fight crime: invest in kids.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice. Journal of Counseling Psychology, 47 (6), 36-49.

MacNeil, A., & Newell, J .M. (2004). School bullying: Who, why and what to do. The Prevention Researcher, 11 (3), 15 –17.

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.

Nabuzoka, D., & smith, P. K. (1995). Identifiction of expressions of emotions by children with and without learning disabilities. learning disabilities research and practice, 10 (2), 91–192.

Nansel, T.­R., Haynie, d., simons, L., & Morton, B. G. (2003). The association of bulling and with middle school adjustment. Journal of applied school psychology, 19, 45–61.

National association of school Nurses. (2003). School health nursing services role in health care: Peerbullying. (Issue Brief) from http:­//­www. Nasn. org? briefs­/­2003 brief bullying­.­htm.

National institute of Child Health and Human Development. (2003). Bullies, Victims at Risk for Violence & Other Problem Behaviors. Retrieved 13 Sep, 2009 from: https://www.nichd.nih.gov/news/releases/Pages/bullies.aspx

National middle school association. (2003). This we believe:Successful schools for young adolescents. received 11 may 2013 from: http://www.kyrene.org/cms/lib2/AZ01001083/Centricity/Domain/539/Executive_Summary2.pdf.

Olweus Bullying Prevention Program. (2004). Exclusively distributed in North America by Hazelden Publishing and Education Services, 1-800-328-9000. Information available from: www.clemson.edu/Olweus.

Olweus, D. (1993). Bulling at school: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell.

Olweus, D. (1994). Bulling at school: long term outcomes for the victims and an effective school based intervention program. In L. R. Huesmon, (ED). Aggressive behavior: Current perspectives. New York: wiley.

Olweus, D. (1994). Bullying at school: what we know and what we can do. Oxford: Blackwell.

Olweus, D. (1999). The nature of school bulling. In P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger–tas,­D. Olweus, R. Catalano, & P. slee, (ED).  London: Routledge.

Paterson, M., Green, Y. M., Basson, C. Y., & Ross, F. (2002). Probability of assertive behavior, interpersonal anxiety and self-efficacy of South African register dietians. Journal of Hom Nutr, 15 (1), 9-17.

Rigby, k.,& Slee, P. T. (1993). Australian children's self-appraisal of interpersonal relations. the bullying experience child psychiatry and human Development. British Journal of Developmental psychology, 68, 255-268.

Rigby, K. (1995). The motivation of Australian adolescent schoolchildren to engage in group discussions about bullying. The Journal of social psychology, 135(6), 773-774.

Rigby, Ken. (2001). Health consequences of bullying and its prevention in schools. In Jauna & Sandra, (Ed). Peer Harassment in school: the plight of the vulnerable and victimized. New York, NY , US: Guilford press.

Schuster, B. (1999). Outsiders at school: The prevalence of bullying and its relation with social status. Group Processes & Intergroup Relations, 2, 175–190.

Sourander, A. Helstela, L., Helenius,­H­., & piha, j. (2000). Persistence of bulling from childhood to adolescence longitudinal & year follow­up study. Child abuse and neglect: The international journal, 24 (7), 873- 954.

Spivak, H., Prothrow stith, D. & Siddigi, A. (2001). An early warning sing for violence, from http://www.psychiactimes.com/po10954 .

Un-Kim,J.(2006). The effect of a bullying prevention program on responsibility and victimization of bullied children in Korea. International Journal of Reality Therapy, 1, 32-43.

Webester-Doyle, T. (1991). Why is everybody always picking on me: A guide to handling bullies. New York: Weather hill.

Weinhold, B. K., & Weinhold, J. B. (1998). Conflict resolution: The partenershipway in schools. Counseling and Human Development, 30 (7), 1-2.

Wolpe, J., & Lazarus. A. (1996). Behavior Therapy Techniques. Oxford: Pergamum Press.

Yoon, J. S., Barton, E., & Taiariol, J. (2004). Relational aggression in middle school: Educational implications of developmental research. The Journal of Early Adolescence, 24(3), 303-318.