بررسی اثربخشی کتاب‌درمانی شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان دبستانی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کتاب­درمانی شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان دبستانی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان دبستانی مبتلا به اضطراب خفیف تا متوسط بود. آزمودنی­های پژوهش شامل 26 کودک مبتلا به اضطراب خفیف تا متوسط بودند که از بین دانش­آموزان 2 مدرسه غیرانتفاعی انتخاب شده و به تصادف به دو گروه 13 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایش کتاب «وقتی نگرانم، چکار کنم؟» را دریافت کرده و از آنها خواسته شد براساس برنامه مطالعه کتاب در طول یک­ماه آن را به کمک والدین خود مطالعه کنند. قبل و بعد از مطالعه کتاب و 2ماه پس از اتمام مطالعه آزمون اضطراب آشکار کودکان برای اعضای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. داده­های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد مطالعه این کتاب باعث کاهش معنی­دار اضطراب اعضای گروه آزمایش شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effectivness of cognitive behavioral bibliotherapy on anxiety of elementary school children

نویسنده [English]

  • mohamad beheshtiyan
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral bibliotherapy on anxiety of elementary school children. The method of this research was Quasi-experimental designs. The  Statistical population of this research was elementary school children who have slight to moderate anxiety. Participants of the study were 26 students  who  have slight to moderate anxiety that randomly selected from two private school of Tehran. participants randomly placed in two groups with 13 subjects in each. Subjects of  The experiment group received  ‘What to do when worry too much’ books  and was asked them to read the book with their parents in one month  according to reading manual of book. Before and After of reading book and 2 month after reading book,  the rate of anxiety of subjects of both groups were assessed. Data was analysed by covariance analysis.  Data analysis showed that reading that book significantly reduce the rate of anxiety of subjects of experiment group

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Bibliotherapy
  • Cognitive behavioral therapy
  • Elementary school children

افشاری‌نیا، کرم و دلاور، علی. (1385). مقایسه میزان کارایی درمان شناختی‌رفتاری، روش خود-بازی (کتاب‌درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، 4: 1-18.

بانکی، یاسمن؛ امیری، شعله و اسعدی، سمانه. (1388). اثربخشی کتاب­درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، 37.

پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان.(1391). نظریه­های رواندرمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات رشد. تاریخ چاپ به زبان اصلی 1999.

پریرخ، مهری و ناصری زهرا.(1390). «بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان». مجله‌ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک، 2(1): 60-33

تقوی، محمدرضا و علیشاهی، محمدجواد. (1384). «بررسی اعتبار و روائی مقیاس اضطراب آشکار کودکان». مجله­ی روانشناسی، 28(7): 350-342.

جوکار، مهناز؛ باغبان، ایران و احمدی، سیداحمد. (1385). مقایسه اثربخشی مشاوره حضوری و کتاب­درمانی به­شیوه شناختی در کاهش علایم افسردگی. مجله روانپزشکی و رواشناسی بالینی ایران، 3: 276-270.

ریاحی‌نیا، نصرت. (1390). تاثیر مشاوره گروهی و کتاب‌درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان کتاب‌دار دانشگاهی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(7): 112-97.

صاحبی، علی. (1390). تمثیل­درمانگری: کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی. تهران: انتشارات سمت.

نوکاربزی، محسن و عالم­زاده، سمیه. (1390). تأثیر کتاب­درمانی بر نشانگان درونی­سازی و برونی­سازی شده­ی دانش­آموزان ناشنوای مقطع ابتدای مدرسه­ی استثنایی وصال بیرجند. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 1: 218-197.

American Psychiatric association. (2014). Diagnostic and satatistical manual of mental disorders (5thed.) Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Beesdo, K., Knappe, S., & Pine, D. S. (2009). Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V. Psychiatric Clinics of North America, 32 (3), 483-524.

Black, D. R., & Threlfall, W. E. (2006). A stepped approach to weight control: A minimal intervention and a bibliotherapy problem-solving program. Behavior Therapy. 17(2), 144-157.

Bodden, D. H. M., Bogels, S. M., Nauta, M. H., De Haan, E., Ringrose, J., Appelboom, C., et al. (2008). Child versus family Cognitive-behavioral therapy in clinically anxious youth: an efficacy and partial effectiveness study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 1384-1394.

Broberg, A., Almqvist., &Tjus, T. (2005). Klinisbornepsykologi- udvikling pa afveje. Copenhagen: Hans ReitzelsForlag[y1] .

Compton, S. N, March, j. S, Brent, D, Albano, A. M, Weersing, V. R. & Curry, J. (2004). Cognitive-Behavioral Psychotherapy for Anxiety and Depressive Disorders in Children and Adolescents: An Evidence-Based Medicine Review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43(8), 930-959.

Corsini, R & Wedding, D. (2007). Current psychotherapy. Brooks Cole pub, 129-134

Crase, M. C., Rauch, S. L., Ursano, R., Prenoveau, J., Pine, D. S., & Zinbarg, R. E. (2009). What is an anxiety disorder? Depression and Anxiety, 26, 1066-1085.

Dadds, M. R., & Barrett., P. M. (2001). Practitioner review: Psychological management of anxiety disorder in childhood. Journal of child Psychology and Psychiatry, 42, 999-1011.

Febbraro, G. A. M., Clum, G. A., Roodman, A. A., & Wright, J. H. (2009). The limits of bibliotherapy: A study of the differential effectiveness of self-administered interventions in individuals with panic attacks. Behavior Therapy, 30(2), 209-222.

Freytag, G. (2000). Bibliotherapy by means of picture-books for speech-handicapped children. International Library Review, 9(2), 197-203.

Gould, R. A., Clum, G. A., & Shapiro, D. (2003).The use of bibliotherapy in the treatment of panic: A preliminary investigation. Behavior Therapy, 24(2), 241-252.

Joling, K. J., Hout, H. P. J., Veer-Tazelaar, P. J., Horst, H. E., Cijpers, P., Ven, P. M., &Marwijk, H. W.J. (2011). How Effective Is Bibliotherapy for Very Old Adults With Subthreshold Depression? A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 19(3), 256-265.

Lewis, K. M, Amatya, K, Coffman, M. F & Ollendick, T. H. (2015).Treating nighttime fears in young children with bibliotherapy: Evaluating anxiety symptoms and monitoring behavior change. Journal of Anxiety Disorders, 30, 103-112.

Lewis, K. M, Amatya.K, Coffman, M. F. & Ollendick.T H. (2015). Treating nighttime fears in young children with bibliotherapy: Evaluating anxiety symptoms and monitoring behavior change. Journal of Anxiety Disorders, 30, 103-112

Long, N., Richert, V. I., Ashcraft, E.W. (1993). Bibliotherapy as adjunct to stimulant medication in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Pediatric Health Care, 7(2), 82-88.

Lyneham, H. L., & Rapee, R. M. (2006). Evaluation of therapist-supported parent-implemented CBT for anxiety disorders in rural children. Journal of Behaviour Research and Therapy, 44(9), 1287-1300.

Miller, W. R., & Taylor, C. A. (2005). Relative effectiveness of bibliotherapy, individual and group self-control training in the treatment of problem drinkers. Addictive Behaviors, 5(1), 13-24.

Rapee, R. M, Abbott, M. J & Lyneham, H. J. (2006). Bibliotherapy for children with anxiety disorders using written materials for parents: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(3), 436-444.

Rohda, P., Stice, E., Shaw, H., & Gau, J. M. (2014). Cognitive-behavioral group depression prevention compared to bibliotherapy and brochure control: Nonsignificant effects in pilot effectiveness trial with college students. Behaviour Research and Therapy, 55, 48-53.

Sharma, V., Sood, A., Prasad, K., Loehrer, L., Schroeder, D., & Brent, B. (2014). Bibliotherapy to decrease stress and anxiety and increase resilience and mindfulness: a pilot trial. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(4), 248-252.

Stallard, P. (2009). Anxiety: Cognitive Behaviour Therapy with children and young people. East Sussex: Routledge.

Suler, J., Barak,A., Chechele,P., et al. (2001). Assessing a person’s suitability for online therapy. Cyber Psychology & Behavior, 4: 675–679.

Tolin, D. F. (2001). Case Study: Bibliotherapy and Extinction Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder in a 5-Year-Old Boy. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(9), 1111-1114.

Van Londen, A., van Londen-Barentsen, M. W., Van Son, M. J., & Mulder, G. A. (1995). Relapse rate and subsequent parental reaction after successful treatment of children suffering from nocturnal enuresis: a 212 year follow-up of bibliotherapy. Behaviour research and therapy, 33(3), 309-311.

Vasey, M. W., & Dadds, M. R. (2001). An introduction to the developmental psychopathology of anxiety. New York: Oxford University press.

Wood, J. J., Mcleod, B. D. (2008). Child anxiety disorders: a family- based treatment manual for practitioners. New York: W. W. Norton & co.

Wright, J., Clum, G. A., Roodman, A., & Febbraro, G. A. (2000). A bibliotherapy approach to relapse prevention in individuals with panic attacks. Journal of anxiety disorders, 14(5), 483-499.


 [y1]این رفرنس ناقص است لطفا اصل آن نوشته شود.