تاثیر آموزش مبتنی بر برنامه ریزی چند بعدی، بر بهبود ارتباط کلامی و مهارت های اجتماعی کودکان اوتیستیک استان البرز کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

کودکان اتیستیک، از نوعی از اختلالات نافذ رشدی رنج می برندکه نمود آن، آسیب شدید در تعاملات اجتماعی و مهارت های برقراری ارتباط و نیز وجود رفتارها، علایق و فعالیت های کلیشه ای است. تلاش این مقاله و پژوهشی که مبتنی بر آن تدوین شده، پی گیری در امکاناتی فراتر از برنامه های مرسوم و تاثیرگذار بر آموزش مهارت‌های اجتماعی به این کودکان، در جایگاه امری ضروری و راهگشا در کمک به آنها برای تعمیم آموخته هایشان و تسهیل زندگی امروز و همچنین زندگی تحصیلی و شغلی فردای آنها است. پس برنامه ریزی آموزشی خاص برای این کودکان، توجه به مبانی و روش های خاصی را می طلبد. در انجام این پژوهش ابتدا این برنامه و تالیفات مبتنی بر آن در پاسخگویی به سبک های یادگیری و گره گاههای یادگیری کودکان اتیستیک و همچنین پژوهش های انجام شده در کارایی برنامه مزبور در آموزش کودکان دیگر نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
در مرحله بعد، از میان کودکان اتیستیک ساکن در استان البرز، گروهی که خودشان و والدین آنها، داوطلب شرکت در این پژوهش بودند، در دو گروه گواه و آزمایش و شرکت در انجام پیش آزمون، برخورداری از آموزش های مبتنی بر برنامه ریزی‌چند‌بعدی و بسته یادگیری چندرسانه ای و انجام پس آزمون همراه شدند. تحلیل نتایج ، تاثیر معنادار این برنامه و آموزش های مبتنی بر آن را بر بهبود ارتباطات کلامی و مهارت های اجتماعی کودکان اوتیستیک و هم‌چنین کاهش رفتارهای کلیشه‌ای آنها نشان داد . پیشنهاد برآمده از این پژوهش این است که با توجه به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌های آزمایش و کنترل، آموزش های مبتنی برنامه ریزی چندبعدی و بسته های یادگیری آن در کنار سایر برنامه های هفتگی دانش‌آموزان اتیستیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of multidimentional planning in Autistic children

نویسنده [English]

  • bagher hasanvand
چکیده [English]

Autistic children suffered from some kind of developmental pervasive disorders that it’s presence is intense in social interactions and communication skills some behaviors, interests and stereotypes activities. The aim of this paper and research that has been prepared based it, is investigate conditions beyond accustomed and effective programs in children’s social skills. These conditions are essential and effective in helping them for faciliation live and also aacademic and career live.
So, respect to particular methods and bases is necessary for special educational planning. One of the most important method in planning is attention to learning various styles and using of learning various methods in order to enhancing their communicative skills and active participation in social communications with other. Studies showed many of these children can learn better using visual learning styles. Learning during familiarity with environment can bring understandable learning and this can increase it’s generalization to similar circumstances. It seems investigating effect of education based on multidimentional planning can be important researches in education these students. First, related publications to autistic children and other studies related to other childrens was investigated.After this step, from all of autistic children in Alborz, Iran, autistic children and their parents who were volunteer for participating in this study were selected and assigned in experimental and control groups randomly. Pre-test was conducted for two groups. After the experimental group received educations base on multidimentional planning and multimedia package, then post-test was conducted.
Results showed, these interventions had significant effects in autistic children’s verbal communications and social skills. Therefore, These interventions can be performed along other weekly programs of autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional planning
  • social skills
  • Autism
  • Communication
  • stereotyped behaviors
  • learning package